శ్రమతో సంపాదించిన సొమ్ముతో పెట్టుబడి పెడితే మార్క్సిజం తప్పంటుందా!?
శ్రమతో సంపాదించిన సొమ్ముతో పెట్టుబడి పెడితే మార్క్సిజం తప్పంటుందా!?

ఈ ప్రశ్న ప్రజ బ్లాగులో Green Star గారు నన్ను అడిగారు. నేను వీలుచూసుకుని సమాధానం చెపుతానన్నాను. దీనిని ఓ పోస్టుగా ఇక్కడ సమాధానం చెప్పడం జరిగ...

Read more »
 
Top