మతమార్పిడుల ఆలోచనల వెనుక సామ్రాజ్యవాదమున్నదా?
మతమార్పిడుల ఆలోచనల వెనుక సామ్రాజ్యవాదమున్నదా?

మతమార్పిడులకు కారణాలేమిటి? ఇటీవలి కాలంలో సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఒక విషయాన్ని గమనించారు. 20 వ శతాబ్దాన్ని భావజాలము సిద్ధాంతాలు ప్రధానంగ...

Read more »
 
Top