లోకోత్తర పురుషులందరూ లోకారాధ్యులే
లోకోత్తర పురుషులందరూ లోకారాధ్యులే

మానవుని దృష్టి పరిమితం . మానవుని మేథస్సు పరిమితం . మానవుని శక్తి పరిమితం . మానవుని జీవితం పరిమితం . అందుకే తన శక్తి  కంటే అపరిమిత శ...

Read more »

నిస్వార్ధ సేవా మహత్తు
నిస్వార్ధ సేవా మహత్తు

నిస్వార్ధ సేవా మహత్తు! ప్రశాంతిపురం లోని శాంతమ్మ చాలా సాధు స్వభావేకాక పరోపకారం ఆకారం దాల్చినట్లు నిరంతరం అందరికీ సాయం చేస్తుండేది. ఓమా...

Read more »
 
Top