ఒకప్పుడు మందుషాపులు ప్రైవేటు చేతుల్లో... పాఠశాలలు ప్రభుత్వం చేతుల్లో..... మరి ఇపుడు? ఎందుకిలా?
ఒకప్పుడు మందుషాపులు ప్రైవేటు చేతుల్లో... పాఠశాలలు ప్రభుత్వం చేతుల్లో..... మరి ఇపుడు? ఎందుకిలా?

------------------------------------------------ అంశం  :   సమాజం, పరిపాలన ప్రశ్నిస్తున్నవారు :  పల్లా కొండల రావు.   ----------...

Read more »

ఉచిత పథకాల వల్ల పేదరికం పోతుందా?
ఉచిత పథకాల వల్ల పేదరికం పోతుందా?

---------------------------------------- అంశం  :  ఆర్ధికం,  ఉచిత పథకా లు,పేదరికం ---------------------------------------- Name : ...

Read more »
 
Top