ఈ 'స్థితి' ఏమి తెలియజేస్తున్నది? మీ కామెంట్?
ఈ 'స్థితి' ఏమి తెలియజేస్తున్నది? మీ కామెంట్?

ఈ ఫోటోను మాలికనుండి సేకరించాను.  ఈ స్తితి ఏమి తెలియజేస్తున్నది? మీ కామెంట్ ఏమిటి? - Palla Kondala Rao *Republished on 25-1-...

Read more »

బాల్యం ఆనందంగా, వృద్డాప్యం భద్రతగా  ఉండే దమ్మున్న సమాజం కావాలి !
బాల్యం ఆనందంగా, వృద్డాప్యం భద్రతగా ఉండే దమ్మున్న సమాజం కావాలి !

ఈ దమ్మున్న సమాజం కావాలి ! మీలో ఈ దమ్ముందా !? ఇది చదివి నిజాయితీగా చెప్పండి ! బాల్యం - వృద్ధాప్యం ఇవి రెండూ సక్రమంగా భద్రతగా - ...

Read more »
 
Top