చిన్న చిత్రం - పెద్ద సందేశం కదా !!
చిన్న చిత్రం - పెద్ద సందేశం కదా !!

 చిన్న చిత్రం - పెద్ద సందేశం కదా !! (ప్లస్ లో దొరికింది !) *Republished

Read more »

అనర్ధం తెచ్చే కోపం అనవసరం కదా!? (కోపం తగ్గించుకోవాలనుకునేవారికోసం)
అనర్ధం తెచ్చే కోపం అనవసరం కదా!? (కోపం తగ్గించుకోవాలనుకునేవారికోసం)

కోపం తగ్గించుకోవాలనుకునేవారికి ఉపయోగపడే అంశమిది. కోపం , అపార్ధం.. ఇలాంటి భావోద్వేగాలను మనిషి అదుపులో ఉంచుకోవడానికి చాలా చిట్కాలు పని చ...

Read more »
 
Top