హిందు సన్యాసులకి వైజ్ఞానిక ప్రగతి ఇష్టం లేదా?
హిందు సన్యాసులకి వైజ్ఞానిక ప్రగతి ఇష్టం లేదా?

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒకసారి తిరుమల కొండపై హెలీ ప్యాడ్ నిర్మించాలనుకుంది. దానికి అక్కడి హిందు సన్యాసులు అభ్యంతరం చెప్పారు. "తిర...

Read more »
 
Top