ఉద్యోగానికి ఇంగ్లిష్ అర్హత అవసరమా?
ఉద్యోగానికి ఇంగ్లిష్ అర్హత అవసరమా?

భారత ప్రభుత్వం ఇంగ్లిష్ మాధ్యమ విద్య పేరుతో జనాన్ని ఫూల్ చేస్తోంది. ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల్లో 85% మందికీ, MBA విద్యార్థుల్లో 94% మందిక...

Read more »

భగవత్ పూజ, వ్యక్తి పూజ ల మధ్య తేడా ఏమిటి?
భగవత్ పూజ, వ్యక్తి పూజ ల మధ్య తేడా ఏమిటి?

---------------------------------------------- అంశం  :  దేవుడు ప్రశ్నిస్తున్నవారు :  పల్లా కొండల రావు. ---------------------...

Read more »

దేవుడున్నాడనే భావన మనిషికి ధైర్యాన్నిస్తుందన్న వాదనతో మీరెంతమేరకు ఏకీభవిస్తారు?
దేవుడున్నాడనే భావన మనిషికి ధైర్యాన్నిస్తుందన్న వాదనతో మీరెంతమేరకు ఏకీభవిస్తారు?

---------------------------------------------- అంశం  :  దేవుడు ప్రశ్నిస్తున్నవారు :  పల్లా కొండల రావు. --------------------...

Read more »
 
Top