మనిషి బతకడానికి చదువు ఒక్కటే మార్గమా?
మనిషి బతకడానికి చదువు ఒక్కటే మార్గమా?

నువ్వు ఒక కర్మాగారం పెట్టాలనుకున్నావు. దానికి అవసరమైన భూమి నీ దగ్గర ఉంది. నీ సొంత వ్యవసాయ భూమిలోనే నువ్వు కర్మాగారం నిర్మిస్తే ఆ భూమి య...

Read more »

దైవం లేనిదెక్కడ ?
దైవం లేనిదెక్కడ ?

మానవ జీవనావసరాలలో జ్ఞానానికి తొలి ప్రాధాన్యతనిచ్చి జ్ఞానాన్ని దైవంగా భావించడం జరిగింది .అందుకు ప్రతీకగా “ సరస్వతీ _ బ్రహ్మ” ల మూర్తులను రూ...

Read more »
 
Top