పల్లెను ప్రేమించే ప్రతి హృదయానికీ స్వాగతం !
పల్లెను ప్రేమించే ప్రతి హృదయానికీ స్వాగతం !

ఉన్న ఊరునీ, కన్న తల్లినీ మరచిపోకూడదంటారు. " జననీ జన్మ భూమిశ్చ స్వర్గాదపీ గరీయసీ" అన్నారు.  పల్లెటూరి గొప్పతనాన్ని చాటేంద...

Read more »
 
Top