పల్లె ప్రపంచంలో స్టడీ సర్కిల్ ప్రారంభం
పల్లె ప్రపంచంలో స్టడీ సర్కిల్ ప్రారంభం

స్టడీ సర్కిల్ నిర్వహణ విధానాన్ని వివరిస్తున్న పల్లా కొండల రావు. బోనకల్ లో పల్లె ప్రపంచం ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 'ఆదివారం అధ్యయనం కోసం&...

Read more »
 
Top