బ్లాగర్లలో పునరుత్సాహం తీసుకురావడానికి ఏమి చేయాలి?
బ్లాగర్లలో పునరుత్సాహం తీసుకురావడానికి ఏమి చేయాలి?

తెలుగు బ్లాగర్లలో ఉత్సాహం తగ్గిపోతున్నదా? కారణాలేమిటి?  తెలుగు బ్లాగర్లలో ఉత్సాహం తగ్గింది. గతమంతా ఘనకీర్తి లేదు. ఎన్నో వి...

Read more »

ప్రశ్నించడానికి పద్దతులు ఏవి?
ప్రశ్నించడానికి పద్దతులు ఏవి?

ప్రశ్నించడం తెలుసుకోవడానికి అయినపుడు, ప్రశ్నించేవారు తెలిసినవారి వద్దనుండి ఆ సమాచారం రాబట్టవలసి ఉంటుంది. ప్రశ్నించడం సమాచారం తెలుసుక...

Read more »

వినదగునెవ్వరుచెప్పిన......
వినదగునెవ్వరుచెప్పిన......

వినదగునెవ్వరుచెప్పిన...... ఈ శీర్షిక నాకు అవసరమైన సమాచారాన్ని మీనుండి రాబట్టుకోవడానికి సహకరిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. గతంలో ప్రజ ద్వార...

Read more »
 
Top