ఏది నిజం ?
ఏది నిజం ?

ఏది నిజం?! ఏది నిజం?!  నిజమేదో అదే నిజం. ఏదైతే ఉన్నదో అదే నిజం. ఉన్నది మాత్రమే నిజం. అయితే, ఉన్నదీ అని ఎలా తెలుస్తుంది? ఒకసారి నిరూ...

Read more »
 
Top