నన్ను వదలి నీవు పోలేవులే......
నన్ను వదలి నీవు పోలేవులే......

నాకు నచ్చిన పాటలు

Read more »

మారని వాడు మనిషే కాదు !
మారని వాడు మనిషే కాదు !

మనిషికీ - జంతువుకూ ఉన్న తేడా ? 'మనిషి' భూమి మీద ఉన్న జీవరాసులలో తెలివైనవాడు. మిగతా జీవులతో పోల్చుకున్నప్పుడు భిన్నమైన వాడు...

Read more »
 
Top