భారత దేశంలో మైనారిటి మతాలపై  దాడులు జరిగినప్పుడు ఉండే ప్రతిస్పందన మెజారిటి మతాలపై జరిగినప్పుడు ఎందుకు ఉండదు?
భారత దేశంలో మైనారిటి మతాలపై దాడులు జరిగినప్పుడు ఉండే ప్రతిస్పందన మెజారిటి మతాలపై జరిగినప్పుడు ఎందుకు ఉండదు?

------------------------------------------------ అంశం  :   మతం, రాజకీయం ప్రశ్నిస్తున్నవారు  :   Raghu ---------------------------...

Read more »

ప్రణామం ప్రణామం ప్రభాత సూర్యునికి ప్రణామం
ప్రణామం ప్రణామం ప్రభాత సూర్యునికి ప్రణామం

నాకు నచ్చిన పాటలు

Read more »
 
Top