ఆత్మన్యూనత, ఆధిపత్యం లతో వచ్చే అహంకారాలు రెండూ ప్రమాదమే !
ఆత్మన్యూనత, ఆధిపత్యం లతో వచ్చే అహంకారాలు రెండూ ప్రమాదమే !

అహంకారం ఓ మానసిక అవలక్షణం ! ఆత్మన్యూనతలోనుండి వచ్చే అహంకారం , ఆధిపత్యం లోనుండి - ఆభిజాత్యం లోనుండి వచ్చే అహంకారము రెండూ ప్రమాదమే !...

Read more »

వృద్ధాప్యాన్ని, వృద్ధుల అనుభవాన్ని మానవ వనరుగా ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు?
వృద్ధాప్యాన్ని, వృద్ధుల అనుభవాన్ని మానవ వనరుగా ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు?

- Palla Kondala Rao, 06-04-2020 -------------------------------------------------------- మంచిని పం(పెం)చడానికి క్రింది లేబుల్...

Read more »
 
Top