ఎన్.ఎం.రావ్ బండి గారూ..... ఇంకా ఎవరైనా సరే ఖాళీగా ఉన్నవారొచ్చి ఈ ఖాళీలు పూరించండొహో....
ఎన్.ఎం.రావ్ బండి గారూ..... ఇంకా ఎవరైనా సరే ఖాళీగా ఉన్నవారొచ్చి ఈ ఖాళీలు పూరించండొహో....

తెలుగు పాటలు చెప్పండి  ( పల్లవి లో ప్రతి మాట  మొదటి అక్షరం) (ఉదా: తె  తె   నె   నీ  రూ   తె - తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే నెలరాజు నీ  రూపు ...

Read more »

ప్రజలు అవినీతిని ప్రోత్సహిస్తున్నారా? అవినీతిపరులుగా మార్చబడుతున్నారా?
ప్రజలు అవినీతిని ప్రోత్సహిస్తున్నారా? అవినీతిపరులుగా మార్చబడుతున్నారా?

  ప్రజలు అవినీతిని ప్రోత్సహిస్తున్నారా? అవినీతిపరులుగా మార్చబడుతున్నారా? మీ అభిప్రాయం ఏమిటి? - Palla Kondala Rao, 03-08-2013 ...

Read more »

పాపభీతి లేకుంటే మనిషిలో నైతిక విలువలుండవా!?
పాపభీతి లేకుంటే మనిషిలో నైతిక విలువలుండవా!?

పాపభీతి లేకుంటే మనిషిలో నైతిక విలువలుండవా!?   -  పల్లా కొండల రావు, 11-3-2014. -------------------------------------...

Read more »
 
Top