ఎందాక ఎగిరేవమ్మా గోరింకా
ఎందాక ఎగిరేవమ్మా గోరింకా

- Palla Kondala Rao, 22-04-2020. నాకు నచ్చిన పాటలు

Read more »

మానవ స్వభావం ఇదీ అని వివరించగలమా?
మానవ స్వభావం ఇదీ అని వివరించగలమా?

ప్రకృతిలోని జీవుల్లో మనిషి భిన్నమైనవాడు. తెలివిగా శ్రమిస్తూ పరికరాలను తయారుచేస్తూ, పరికల్పనలు చేస్తూ ప్రకృతిని ఉపయోగిస్తూ, ప్రకృతిపై ప్రభా...

Read more »
 
Top