మద్యం అమ్మకాల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంపై పవన్ వ్యాఖ్యలను సమర్ధిస్థారా?
మద్యం అమ్మకాల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంపై పవన్ వ్యాఖ్యలను సమర్ధిస్థారా?

-  Palla Kondala Rao, 05-05-2020 -------------------------------------------------------- మంచిని పం(పెం)చడానికి క్రింది లేబుల్ ...

Read more »

బలవంతంగానో, ఈర్ష్యతోనో సంస్కృతిని అనుసరించాలా?
బలవంతంగానో, ఈర్ష్యతోనో సంస్కృతిని అనుసరించాలా?

సంస్కృతి అంటే ఏమిటి? పాశ్చాత్య సంస్కృతి అంటే ఏమిటి? సంస్కృతి - ఈ పదం అర్ధం ఏమిటి? నిర్వచనం గా ఏమి చెప్పాలి?  పాశ్చాత్య సంస్కృ...

Read more »
 
Top