ప్రక్రుతిని సైన్స్ శాసిస్తుందా!? సైన్స్ ని ప్రక్రుతి  శాసిస్తుందా!?
ప్రక్రుతిని సైన్స్ శాసిస్తుందా!? సైన్స్ ని ప్రక్రుతి శాసిస్తుందా!?

ప్రక్రుతిని సైన్స్ శాసిస్తుందా!? సైన్స్ ని ప్రక్రుతి  శాసిస్తుందా!? -  Palla Kondala Rao, 21-11-2014 *Republished -------...

Read more »

ప్రార్ధనలతో రోగాలు నయమవుతాయా?
ప్రార్ధనలతో రోగాలు నయమవుతాయా?

ప్రార్ధనలతో రోగాలు నయమవుతాయా!? విజ్ఞానశాస్త్రం ఎంత అభివృద్ధి చెందుతున్నా మరోవైపు అజ్ఞానం దాని ఆధారంగా కార్యక్రమాలు నడుస్తూనే ఉన...

Read more »
 
Top