పాత సినిమాలు - పాటలు మాత్రమే బాగుండడానికి కారణం ఏమిటి?
పాత సినిమాలు - పాటలు మాత్రమే బాగుండడానికి కారణం ఏమిటి?

ఎప్పటికప్పుడు సినిమాలలో పాతవే బాగుంటాయి. పాటలూ పాతవే బాగుంటాయి. అందుకే అవి ఆపాతమధురాలు గా ఉంటున్నాయి. కొత్త సినిమాలలో , పాటలలో నూటిక...

Read more »

సినిమావాళ్ళకి చారిత్రక అవగాహన అవసరం లేదా?
సినిమావాళ్ళకి చారిత్రక అవగాహన అవసరం లేదా?

ఈ విగ్రహాలు శ్రీకృష్ణ దేవరాయులు & అతని భార్యలవి. శ్రీకృష్ణదేవరాయులు ఎన్నడూ శరీర ఉత్తర భాగాన్ని కప్పుకోలేదు కానీ సినిమాల్లో మాత్రం ...

Read more »
 
Top