టూరింగ్ టాకీస్ లు ఎందుకు మూతబడుతున్నాయి? పెద్దతెరకు జనం దూరం కావడానికి కారణం?
టూరింగ్ టాకీస్ లు ఎందుకు మూతబడుతున్నాయి? పెద్దతెరకు జనం దూరం కావడానికి కారణం?

- Palla Kondala Rao, 9-11-2014. *Republished -------------------------------------------------------- మంచిని పం(పెం)చడానికి క్రింది లేబ...

Read more »

సినిమాలలో విలువల పతనానికి కారణం తీసేవాళ్లదా? చూసేవాళ్లదా?
సినిమాలలో విలువల పతనానికి కారణం తీసేవాళ్లదా? చూసేవాళ్లదా?

మన సినిమాలలో అన్ని విభాగాలలో విలువలు పతన మవుతున్నాయి. పాత సినిమాలనే ఆపాతమధురాలు అంటూ  అలనాటి చిత్రరాజాలను గుర్తుచేసుకుంటూ మధురానుభూతిని...

Read more »

ఒక సినిమా చూడకుండానే దాన్ని నిషేధించాలని కోరడం సబబా?
ఒక సినిమా చూడకుండానే దాన్ని నిషేధించాలని కోరడం సబబా?

ఒక సినిమా చూడకుండానే దాన్ని నిషేధించాలని కోరడం సబబా? ఆ మధ్య ఆరక్షణ్ అనే హిందీ సినిమాని నిషేధించాలని దళితులు గొడవ చేసారు. ఆ సినిమ...

Read more »
 
Top